ПРОЄКТ

ЕКОкрок

 

І. Актуальність

В даний час стихійний розвиток взаємин з природою становить небезпеку для існування не тільки окремих об’єктів, територій, країн і т. д., а й для всього людства. Це пояснюється тим, що людина тісно пов’язана з живою природою походженням, матеріальними та духовними потребами. Але, на відміну від інших організмів, ці зв’язки прийняли такі масштаби і форми, що це може привести до практично повного залучення живого покриву планети (біосфери) до життєзабезпечення сучасного суспільства, поставивши людство на грань екологічної катастрофи.

Сучасна екологія тісно пов’язана з політикою, економікою, правом, психологією, медициною, геологією, технічними та іншими науками. Вона включає в себе екологічні напрямки найрізноманітніших наук. Наприклад, на стику екології з іншими галузями знань триває розвиток таких нових напрямків, як інженерна екологія, геоекологія, математична екологія, агроекологія, промислова екологія, космічна екологія і т. д. В даний час з’явилися і такі спеціальні дисципліни, як соціальна екологія, що вивчає взаємовідносини в системі «людське суспільство – природа», і її частина – екологія людини (антропоекологія), в якій розглядається взаємодія людини як біосоціальної істоти з навколишнім світом. Таким чином, екологія стає однією з найважливіших наук сучасності і від її прогресу, можливо, буде залежати саме існування людини на Землі.

 

ІІ. Концепція

Основним положенням сучасної концепції екології є визнання чільної ролі людини в біосфері і в той же час – його відповідальності за долю і майбутнє планети.

Забезпечення екологічної безпеки (сприятливого стану факторів екологічного середовища) має бути визнано пріоритетом суспільного розвитку. Принцип розумної взаємодії людини і природи має на увазі виключення можливості наближення біосфери до небезпечної межі екологічної катастрофи.

При плануванні господарської діяльності необхідно зіставляти одержуваний виграш з можливими негативними наслідками. І тільки якщо це не призводить до глобальних негативних наслідків, господарська діяльність може вважатися допустимою.

 

ІІІ. Загальні положення

Відділення працює вже досить тривалий час. Особливу увагу приділяючи екологічному вихованню молоді. Результат роботи вилився в проект «ЕКОкрок» ‑ втілення STEAM-освіти, що базується на застосуванні міждисциплінарного та прикладного підходу, інтеграції  дисциплін в єдину схему навчання, як затребуваної системи освіти в усьому світі.

Кожна з частин проекту може проводитись в різних формах, та майже незалежно одна від одної, проте всі вони спрямованні на один результат, на єдину мету.

 

ІV. Автори проекту

Ініціатором та розробником проекту є викладачі Відділення екології та аграрних наук КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді».

 Мета проекту:

 • всебічний розвиток сучасної учнівської молоді в галузі екології, де кожний має можливість прийняти участь у роботі відділення, з урахуванням своїх бажань та рівня підготовки;
 • підвищення обізнаності та інформованості суспільства про стан екології шляхом багатовекторного розгляду проблем та шляхів їх вирішення;
 • популяризація та інтеграція екологічних ідей;
 • донесення інформації про новітні технології в галузі екології та їх практичне використання.

 

VІ. Учасники проекту 

ЕКОкрок ‑ соціально виховний проект, що має декілька векторів дії та спрямований на різні верстви населення ‑ починаючи з учнів та їх батьків, та до студентів і поважних професорів.

 

VІI. Завдання:

 • розкривати учням загальні закономірності організації життя, принципи раціонального використання природних ресурсів в умовах всезростаючого впливу людини на біосферу;
 • популяризувати екологічно відповідального способу життя;
 • збільшувати кількісті дітей, зацікавлених вибором тем наукових досліджень для вирішення проблем екології;
 • навчити учнів практичному використанню екологічних відомостей та фактів;
 • проводити моніторинг запровадження новітніх екологічних технологій (наприклад, переробки викидів та отримання енергії);
 • включати учнівську молодь в активну практичну роботу зі збереження й охорони біорізноманіття, пам’яток природи, пам’яток культури 
  та архітектури;
 • дати змогу реалізувати та проявити творчий потенціал та здібності талановитої молоді;
 • долучити до вивчення основних законів та закономірностей екології, ознайомити з новітніми досягненнями, які не входять до компетенції діючою системою базової середньої освіти;
 • дати початок формуванню професійних знань, умінь, навичок;
 • створювати умови для профорієнтації, при яких учні-члени Київської МАН займатимуться самоосвітою та саморозвитком;
 • зберігати традиції Київської МАН та впроваджувати нові;
 • оволодіння слухачами знаннями про навколишнє середовище, формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв’язання екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів;
 • формування у молоді наукового бачення пізнавального процесу та екологічного мислення. Сприяння самореалізації молоді з активною життєвою позицією та гуманістичному спрямуванню громадянина, який 
  у своїй життєдіяльності керувався національно-культурними 
  та загальнолюдськими цінностями. Виховання в учнів бережного ставлення до оточуючого середовища;
 • даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті.

 

VIІI. Методи

Екологічні дослідження мають велике значення у вирішенні багатьох теоретичних і практичних завдань існування природи, людини і суспільства.

Методичну основу екології, як сучасної науки, складає поєднання системного підходу, натурних спостережень, експерименту і моделювання. Екологічні дослідження поділяються на польові та експериментальні, з використанням екосистемного, популяційного, еволюційного та історичного підходів, аналіз спільнот і місць існування. При цьому раціональне поєднання різних методик, які повинні взаємно доповнювати і контролювати один одного. Тому, програми проекту включають моніторинг варіантів рішень різних проблем.

 

ІХ. Програми в рамках проекту ЕКОкрок

Освітницька робота Відділення екології та аграрних наук та усі заходи є втіленням програми «ЕКОкрок», представлені у плані роботи на рік та мають декілька напрямків:

 • Лекторій «Передові рубежі біології» – щомісячний виступ вчених України з проблематики біологічних та екологічних проблем (кожну другу середу місяця).
 • Програма «Екологія однієї вулиці» – робота учнів над науково-дослідницькими роботами по проблематиці свого міста.
 • «ЕкоМАНіЯ» – природничі дисципліни на перехресті з іншими науками (ботаніка, зоологія, екологія, історія, образотворче мистецтво, інженерія…); 
 • Участь учнів-членів Київської МАН в екологічних заходах та конкурсах усіх рівнів – від районних до міжнародних.
 • Організація та участь у наукових конференціях, круглих столах, семінарах, лекціях, майстер-класах тощо.
 • Екскурсійна діяльність.
 • Громадські акції (з залученням широкого загалу).

 

Х. Очікувані результати

Навчаючись, в учасників сформуються:

 • розвинутий інтелектуальний потенціал молоді;
 • оволодіння слухачами знаннями про навколишнє середовище, формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв’язання екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної роботи 
  та інших біологічних напрямів;
 • здібності планування роботи;
 • уміння та навички дослідницької та проектної діяльності;
 • використання результатів у виконанні практичних завдань;
 • високий рівень підготовки та творчі здібності до виконання задач будь-якої складності;
 • використання результатів своєї науково-дослідницької роботи МАН для участі у різноманітних всеукраїнських, міжнародних інтелектуальних конкурсах, турнірах, олімпіадах;
 • обізнаність про оптимізацію інженерних, економічних, організаційно-правових, соціальних та інших рішень для забезпечення екологічно безпечного сталого розвитку, в першу чергу в екологічно найбільш неблагополучних районах;
 • обізнаність про прогнозування та оцінку можливих негативних наслідків діяльності людини для навколишнього середовища;
 • готовність збереження, відтворення і раціонального використання природних ресурсів.

Тобто, ми очікуємо, що наші учні стануть професійно зорієнтованими, озброєними відповідним науково-дослідницьким інструментарієм молодими людьми, які вже у школі будуть знати своє спрямування і йти до вищих навчальних закладів, чітко розуміючи, в якій галузі вони хочуть працювати.

 

 

Версія для друку Опубліковано: 01 Вересня 2021
Помилка...
Запит підтверджено!
Увійдіть, використовуючи новий E-mail.
Запит підтверджено!
Увійдіть, використовуючи новий пароль.
Реєстрацію підтверджено!
Увійдіть, використовуючи свій E-mail і пароль.