ВІДДІЛЕННЯ ІНЖЕНЕРІЇ ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА

 

Місія відділення – сприяти формуванню особистості дитини шляхом залучення до наукової діяльності, поєднання у процесі навчання розумових та творчих здібностей вихованця з інструментарієм та освітніми здобутками людства у різних галузях інженерії та матеріалознавства.

Зареєструватися

 


 

Організаційна структура відділення

Cекція "ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА"

У секції вихованці отримують знання і практичні навички з основних технічних дисциплін, досвід у власній творчій діяльності, розвиток просторового і логічного мислення, дослідницьких здібностей, здатності проявляти творчу ініціативу та винахідливість. Навчають вихованців бачити зв’язок природничих та точних наук з іншими науками та предметами шкільної програми. Спрямовують діяльність вихованців на розвиток моральних якостей, екологічної культури, наукової та пошуково-дослідницької ініціативності, прагнення до наукових знань, професійного самовизначення.

Cекція "МАТЕРІАЛИ ТА АДИТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

Матеріали є основою розвитку цивілізації. Від якості матеріалів залежить рівень та якість нашого життя. З матеріалами ми постійно стикаємося в різних сферах діяльності. В секції учні мають можливість проводити дослідження на сучасному обладнанні та розробляти нові поліфункціональні матеріали, відвідувати навчально-наукові лабораторії комп’ютерного 3d моделювання та 3d аналізу, мікромеханічних випробувань, оптичної та електронної мікроскопії, рентгеноструктурних досліджень, хімічного аналізу, вирощування монокристалів, електронно-променевої технології, масспектрометрії, 3D друку (метал та пластик), напилювання покриттів тощо.

Cекція "ЕЛЕКТРОНІКА ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ"

Учні секції долучаються до розробок та реальних проєктів сучасних електронних, робототехнічних та комп'ютеризованих систем, створення мобільних роботів, систем керування, моніторингу, аналізу та обробки даних, розробки мікропроцесорів, мікрокомп’ютерів, систем 3D друку, створення Інтернету речей. Вас очікує знайомство з дослідженнями, які базуються на знаннях мехатроніки, електроніки та мікропроцесорної техніки, інформатики та електронного керування різноманітними об'єктами і процесами. Секція працює на базі Дитячої школи мікроелектроніки "Lampa Kids".

Cекція "ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ"

У секції вихованцям надається можливість на робочому обладнанні практично досліджувати всі напрямки сучасної електроніки з використанням онлайн курсів та відео лекцій. Також є можливість користуватися приладами лабораторії для створення прототипів власних розробок. Лабораторну базу напрямку посилює Навчально-науковий Інститут енергозбереження та енергоменеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського. Завдяки науковим лабораторіям "Електричні апарати", "Екологічний аудит", "Енергетичний аудит", "Споживачі електричної енергії", "Релейний захист та автоматика", "Розосереджена енергетика" вихованці мають практичну та наочну можливість досліджувати фізичні процеси, тим самим закріплюючи теоретичні знання та навички.

Cекція "ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ"

Учні секції вивчають сучасні комунікаційні технології, новітні прилади, обладнання телекомунікаційних систем; інформаційні технології забезпечення мереж зв'язку; розробляють нові рішення для систем зв'язку як проводових, так і безпроводових;  моделюють системи генерації та поширення радіохвиль; експериментують з проєктуванням систем керування телекомунікаціями, з розподіленими обчисленнями та високопродуктивним комп'ютингом, зі залученням навчання та тренування штучного інтелекту.

Cекція "АРХІТЕКТУРА ТА ДИЗАЙН"

Метою роботи секції є ознайомлення з архітектурною творчістю та архітектурою, опанування основ архітектурно-художньої графіки, виконання творчих завдань та практичних робіт, розробка наукових досліджень в галузі архітектури та дизайну. Учні набувають знань та вмінь, втілюють їх в практичні та наукові проектно-дизайнерські розробки. Також загальні поняття про композицію, прийоми формоутворення, правила побудови композиції, засоби формування архітектурної композиції, основи колористики, створення колірних архітектурних композицій.

Секція "КІБЕРБЕЗПЕКА"

Кібербезпека  ‒ це галузь інформаційної безпеки, яка зосереджена на захисті комп'ютерних систем, мереж, програмного забезпечення та даних від різних видів загроз, включаючи кібератаки, витоки інформації, спроби несанкціонованого доступу і багато інших. Кібербезпека є критично важливою, оскільки сучасне суспільство та економіка все більше залежать від інформаційних технологій.

Секція "АЕРОКОСМІЧНА ТЕХНІКА ТА ОБОРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ"

Учні секції будуть на заняттях вивчати основну область інженерії, яка займається створенням і розвитком літальних і космічних апаратів. Вона розділена на дві частини: аерокосмічна техніка і оборонні технології. Авіаційна техніка була початковим терміном, проте, технології польоту, які використовуються і в космічному просторі, надали поштовх іншому терміну, більш широкому «аерокосмічний інженерінг», який використовується і сьогодні. Аерокосмічна промисловість, зокрема, філіал космонавтики, часто називають її ракетобудуванням. В частині оборонні технології розглядаються інноваційні проєкти оборонного характеру, надається фахова консультація по дослідженням та реалізації задумів військового напряму. 

Секція "ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА ТА МАШИНОБУДУВАННЯ"

Вихованці відділення це майбутні інженери, які розраховують та розроблюють конструкції машин, механічних систем, технологій виготовлення машин застосовують сучасні комп’ютерні засоби. Юні науковці мабувають навичок практичного використання комп’ютеризованих систем проєктування, підготовки виробництва та інженерних досліджень. Практичне використання комп’ютеризованих систем проєктування полягає у створенні і обґрунтовуванні конструкцій машин, механізмів та їх елементів шляхом геометричного моделювання деталей, механізмів і конструкцій у вигляді просторових моделей і проекційних зображень та оформленні результатів у виді технічних і робочих креслень. За допомогою комп’ютеризованих систем інженерних досліджень учні з прикладної механіки можуть здійснювати розрахунки на міцність, витривалість, стійкість, довговічність, жорсткість в процесі навантаження з метою оцінки надійності деталей і конструкцій машин. Перспективи розвитку машинобудування пов’язані з впровадженням у виробництво інформаційних технологій і комп’ютерних систем.

Секція "АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА РОБОТОТЕХНІКА"

Вихованці секції поєднують інженерну освіту в області автоматизації з поглибленим освоєнням комп’ютерних технологій і спеціального програмного забезпечення, навчатимуться створювати і підтримувати функціонування автоматизованих систем управління виробничими процесами на базі новітніх мікропроцесорних пристроїв.

Секція спрямована на підготовку науковців здатних до комплексного розв’язання задач розроблення нових і модернізації та експлуатації існуючих систем автоматизації, робототехніки та комп’ютерно-інтегрованих технологій з застосуванням сучасних програмно-технічних засобів та інформаційних технологій, виконуючи теоретичні дослідження об’єкта автоматизації, обґрунтування вибору технічних засобів автоматизації, проєктування систем автоматизації та розроблення прикладного програмного забезпечення різного призначення. 

Секція "ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА"

У секції вихованцям надається можливість практично досліджувати всі напрямки сучасної енергетики та електротехніки, а саме: формування енергетичної політики сталого розвитку, розробка інструментарію енергозбереження та управління ефективністю енерговикористання, розвиток і вдосконалення систем забезпечення електричною енергією, правила функціонування енергоринку, основи маркетингових досліджень в енергетиці, використовування нетрадиційних та відновлюваних ресурсів, вторинні енергетичні ресурси тощо. 

Розклад роботи укомплектованих секцій

Увага! У розкладі можливі зміни. Для уточнення інформації про заняття звертатися напередодні до керівників секцій.

 

Конкурс-захист

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України є одним із провідних заходів МАН.

Конкурс проводиться з метою духовного, творчого, інтелектуального розвитку дітей країни, формування в них патріотизму та демократичних цінностей, створення умов для виховання інтелектуального потенціалу нації.

 

Дізнатися більше про конкурс

 

 Керівники

 

Ігнатова
Станіслава Станіславівна


завідувачка відділення інженерії та матеріалознавства, керівниця секції інформаційно-телекомунікаційних систем та технологій, консультантка секції  автоматизація та робототехніка

Мініцький
Анатолій Вячеславович

керівник секції матеріалів та адитивних технологій, Перший заступник директора Навчально-наукового інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона КПІ ім. Ігоря Сікорського, професор, доктор технічних наук

Блощицин
Михайло Сергійович

керівник секції прикладної механіки та машинобудування,  доцент Навчально-наукового інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона КПІ ім. Ігоря Сікорського, кандидат технічних наук


Козленко
Олег  Володимирович

керівник секцій технологій виробництва та  аерокосмічна техніка  та оборонні технології , завідувач наукової лабораторії кріогенної техніки Фізико-математичного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського, заслужений вчитель України
 

Побігайло
Віталій Анатолійович

керівник секції екологічно безпечних технологій та ресурсозбереження, заст. директора Навчально-наукового Інституту енергозбереження та енергоменеджменту з навчально-організаційної роботи КПІ
ім. Ігоря Сікорського, доцент, кандидат технічних наук

Гомон
Ольга Олександрівна


керівниця секції архітектури та дизайну,  доцентка кафедри теоріїї архітектури і архітектурного проєктування Київського національного університету будівництва і архітектури, кандидатка архітектури

Булигіна
Людмила Вікторівна


керівниця секції кібербезпеки, викладачка інформатики Політехнічного ліцею НТУУ "КПІ", інженерка Навчально-наукового Фізико-технічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського

Коцюбайло
Антон Васильович

керівник секції електроніки та приладобудування, аспірант кафедри конструювання електронно-обчислювальної апаратури, інженер програмного забезпечення вбудованих систем Факультету електроніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

 


 

Контакти керівників секцій

  

секція "Інформаційно - телекомунікаційні системи та технології"

Станіслава Станіславівна Ігнатова

тел.: +380675201399 
тел.: +380503412167
тел.: +380634585889

e-mail: stanislava2018@ukr.net

 

секція "Матеріали та адитивні технології"

Анатолій Вячеславович Мініцький

тел.: +380992237614

e-mail: aminitsky@gmail.com

 

секція "Прикладна механіка та машинобудування"

Михайло Сергійович Блощицин

тел.: +380950840784

e-mail: m.bloshchytsyn@gmail.com

 

секція "Технології виробництва"

Олег Володимирович Козленко

тел.: +380994502386

e-mail: ovkozlenko@gmail.com

 

секція "Екологічно безпечні
технології та ресурсозбереження"

Віталій Анатолійович Побігайло

тел.: +380973088895

e-mail: pobigaylo@gmail.com

 

секція "Архітектура та дизайн"

Ольга Олександрівна Гомон

тел.: +380962010627

e-mail: gomon_olga@ukr.neta.v

 

Секція "Кібербезпека"

Людмила Вікторівна Булигіна

 

Секція "Електроніки та приладобудування"

Коцюбайло Антон Васильович

 


 

Залиште заявку на навчання 
у відділенні інженерії та матеріалознавства
та приєднуйтесь до учнів
Київської МАН

 

Ракета відділення інженерії та матеріалознавства перенесе вас у гущу подій, під час яких вихованці секцій готуються до одного  із своїх найвідповідальніших та найамбітніших проєктів – польоту на Марс та побудови там космічної станції. «Кількість місць обмежена»)) – отож не зволікайте!)))

 

Календар заходів

 

 

 

 


 

Наші партнери

 

 


 

Контакти відділення інженерії та матеріалознавства


//facebook.com/groups/kmantekhnik/

Адреса: 01011, Київ, вул. П. Мирного, 19

Ігнатова Станіслава Станіславівна, завідувач відділення

Тел: (067) 520-13-99

E-mail:  kman.techniki@gmail.com

 

Версія для друку Опубліковано: 19 Вересня 2021
Помилка...
Запит підтверджено!
Увійдіть, використовуючи новий E-mail.
Запит підтверджено!
Увійдіть, використовуючи новий пароль.
Реєстрацію підтверджено!
Увійдіть, використовуючи свій E-mail і пароль.